من تو رو دوست دارم
تو هم رغیب و دشمن من رو دوست داری
رغیبم و دشمن نیز تو رو دوست داره
پس من چون تو رو دوست دارم
رغیبب هم دوست دارم
و در این سادگی باید همه همه رو دوست داشته باشند
چه اسان به حرف ولی در عمل
وای که .......؟؟؟


عجیب است .


دسته ها : در هم
پنج شنبه دوم 8 1387
X